Inventarisatie van gebouwen

Een nauwkeurige en objectieve inventarisatie is de basis van een meerjarenonderhoudsplan of conditiemeting. Het geeft overzicht van de aanwezige (gebouw)eenheden en van bouwkundige en installatietechnische elementen.

Nulmeting

Bij een nulmeting inspecteren we alle visuele elementen van een gebouw. Deze rapportage geeft houvast in verschillende omstandigheden. Wanneer er bijvoorbeeld rondom het gebouw gewerkt wordt en er aan het pand achteraf schade ontstaat. Ook bij verhuur is een nulmeting een handig (en verstandig) instrument om toekomstige discussies te voorkomen.


Inventarisatie verhuurbare oppervlaktes

Bij voornemens om een gebouw (deels) te gaan verhuren is het verstandig de verhuurbare oppervlaktes eenduidig vast te leggen. We bepalen verhuurbare oppervlaktes volgens de NEN 2580. We meten in op locatie of we bepalen de meetgegevens op basis van tekeningen. Bij meerdere huurders kunnen we een verdeling per gebruiker maken. De algemene ruimtes verdelen we met behulp van een verdeelsleutel. Deze inventarisatie kan de verhuurder gebruiken voor het huurcontract.

 

De rapportage die is gebaseerd op de NEN 2580 is uit te breiden met aanvullende methodiek: de NTA 2581. Hierin staat hoe een meetrapport volgens de NEN 2580 moet worden opgesteld en welk onderscheid tussen de metingen wordt gemaakt. Dit meetrapport biedt een handvat aan professionals die zich bezighouden met vloeroppervlaktemetingen volgens de NEN 2580. Het bevat in de meeste gevallen de volgende onderdelen:

 • Het meetcertificaat waarop de bruto- en het verhuurbare oppervlakte vermeldt staat.
 • Een rapport waarin per verdieping, per huurder en ruimtesoort de totalen worden bepaald van de verschillende oppervlakten.
 • Een ruimtelijst met ruimtenummer, categorie, locatie en het aantal vierkante per ruimte.
 • Een vlakkentekening waarin de soorten ruimten en gebruikers staan aangegeven.

Inventarisatie dakveiligheid

Elk dak en eventuele installaties die daarop staan hebben onderhoud nodig. Om onderhoudswerk op het dak veilig uit te kunnen (laten) voeren moet het dak de juiste veiligheidsvoorzieningen hebben. Met behulp van een dak-RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) brengen we de risico’s in kaart voor het uitvoeren van kortstondige werkzaamheden op platte en hellende daken. Tegelijkertijd doen we aanbevelingen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken. Een dak-RI&E is wettelijk niet verplicht, echter heeft u als gebouweigenaar een zorgplicht. Steeds vaker bepalen we in overleg met de opdrachtgever hoe een dak het beste veilig te betreden is.


Duurzaamheidsscan

Een duurzaamheidsscan is een waardevolle aanvulling op een standaard meerjarenonderhoudsplan. We inspecteren niet alleen alle elementen zoals voor een regulier meerjarenonderhoudsplan, we kijken vérder: met focus op de toekomst. Bij een duurzaamheidsscan beoordelen we elementen ook op duurzaamheid. En we voegen activiteiten toe die energiebesparend kunnen zijn. We nemen daar investeringskosten, onderhoudskosten en terugverdientijden in mee. Op basis hiervan kunnen we adviseren of een investering ook daadwerkelijk duurzaam is (ook voor de eigenaar van het gebouw).

Waarom een duurzaamheidsscan?

 • Instrument om vastgoed planmatig te verduurzamen
 • Energiebesparing in het gebouw
 • Behoud van waarde van het gebouw
 • Verlenging van de levensduur van het vastgoed
 • Aangenaam verblijf voor de gebruiker
 • Imago- en identiteitsverbetering
 • Omdat de Rijksoverheid steeds meer eisen stelt aan de duurzaamheid van bestaand vastgoed
© copyright Artswork.nl